Στο πλαίσιο υλοποίησης του παραδοτέου “Παροχή υπηρεσιών δημιουργίας ομάδων δικαιούχων – αποδεκτών των δράσεων του έργου, δημιουργία λιστών για την πλατφόρμα του έργου και υπηρεσίες λειτουργίας θερμοκοιτίδων, για τις δράσεις του έργου «Cross Border Agrifood Incubators – INCUBA (Διασυνοριακές Αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες)» στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Greece-ltaly 2014-2020”

 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ (ΩΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)

τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις (βλ. ενότητα 3) για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη θερμοκοιτίδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα

 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS (INCUBA) – Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες έχει ως βασικό στόχο να υποστηρίξει την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στον αγροδιατροφικό τομέα μέσω παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε νέους επιχειρηματίες. Στο έργο συμμετέχουν το Επιμελητήριο Ηλείας, το Εμπορικό Επιμελητήριο του Μπάρι, η Περιφερειακή Υπηρεσία Τεχνολογίας και Καινοτομίας της Απουλίας καθώς και  το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο του Μπάρι – CIHEAM που συμμετέχει σε μια πρωτοβουλία σε επίπεδο Μεσογείου με τίτλο Mediterranean Innovation Partnership (MIP) με κύριο στόχο την υποστήριξη νέων μοντέλων θερμοκοιτίδας. Η συνεργασία μέσω του έργου INCUBA είναι δυνατό να αποτελέσει μια ακόμα πρόταση εξωστρέφειας για συμμετοχή φορέων και επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας στο MIP.

Πιο συγκεκριμένα το έργο στοχεύει στην :

 • Αναζήτηση και επιλογή καινοτόμων ιδεών,
 • Εκπαίδευση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων,
 • Διασύνδεση και ταίριασμα επιχειρήσεων με άλλες ΜΜΕ, συνεργατικές και κοινωφελείς επιχειρήσεις,
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων για καινοτόμες ιδέες,
 • Δράσεις διασύνδεσης με δυνητικούς επενδυτές.

Παράλληλα με τα ανωτέρω, θα δημιουργηθεί υποστηρικτικά ένα οικοσύστημα καινοτομίας (Δίκτυο υποστηριζόμενο και από διαδικτυακή πλατφόρμα) με στόχο την ενεργοποίηση όλων των παραγόντων που εμπλέκονται στην αλυσίδα της καινοτομίας (Θεσμικοί φορείς, ΜΜΕ, συλλογικά όργανα, ερευνητικά κέντρα, επενδυτές κλπ).

Στο INCUBA συμμετέχουν συνολικά 5 φορείς – εταίροι και 2 φορείς – συνδεδεμένοι εταίροι από την Ελλάδα και την Ιταλία:

Α/Α Επωνυμία Εταίροι

INCUBA

1 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Ελλάδα (Επικεφαλής Εταίρος)
2 Επιμελητήριο Ηλείας – Ελλάδα
3 Εμπορικό Επιμελητήριο του Μπάρι – Ιταλία
4 Περιφερειακή Υπηρεσία Τεχνολογίας και Καινοτομίας της Απουλίας – Ιταλία
5 Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο του Μπάρι – Ιταλία
1 Επιμελητήριο Αχαΐας – Ελλάδα Συνδεδεμένοι

Εταίροι

INCUBA

2 Περιφέρεια Απουλίας – Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης και Περιβαλλοντικής Προστασίας – Ιταλία

 

Το έργο INCUBA είναι εμπνευσμένο από τα ακόλουθα τρία στοιχεία:

 • την συνειδητοποίηση ότι είναι στρατηγικής σημασίας η εφαρμογή καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής,
 • την πεποίθηση ότι είναι σημαντικό να βελτιωθούν οι ευκαιρίες για τη διακρατική συνεργασία στην περιοχή παρέμβασης του έργου, αποδεικνύοντας ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι υφιστάμενες θερμοκοιτίδες αλλά και να δημιουργηθούν καινούριες,
 • τη σημασία της διάδοσης των βέλτιστων πρακτικών για την ανάδειξη της καινοτομίας στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, τη σημασία της διασύνδεσης των επιχειρήσεων με άλλες ΜΜΕ, συνεργατικές και κοινωφελείς επιχειρήσεις αλλά και με δυνητικούς επενδυτές.
 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ

Το έργο αφορά στην λειτουργία μιας θερμοκοιτίδας για δέκα (10) νεοφυείς επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα με καινοτόμες ιδέες, η οποία θα λειτουργήσει βάσει του μοντέλου θερμοκοιτίδας INCUBA όπως περιγράφεται στο έργο με τίτλο “Cross Border Agrifood Incubators – INCUBA (Διασυνοριακές Αγροδιατροφικές Θερμοκοιτίδες).

Βάσει του μοντέλου της θερμοκοιτίδας όπως αυτό περιγράφεται στο έργο με τίτλο «Cross Border Agrifood Incubators – INCUBA (Διασυνοριακές Αγροδιατροφικές Θερμοκοιτίδες)» οι ενέργειες που πρόκειται να υλοποιηθούν περιλαμβάνουν:

 • Εκπαίδευση των 10 επιχειρήσεων από 3 εκπαιδευτές με διαφορετικές δεξιότητες με στόχο να τις βοηθήσουν να καθορίσουν επιχειρηματικούς στόχους, να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί, να βελτιώσουν την επικοινωνία και τις διαπροσωπικές δεξιότητές τους και να τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν όποια εμπόδια ή δυσκολίες αντιμετωπίζουν (διάρκεια 3 μήνες).
 • Υποστήριξη των 10 νεοφυών επιχειρήσεων στην ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου πεδίου του επιχειρηματικού σχεδίου της επιχείρησης (ενδεικτικά αναφέρεται το marketing και η επικοινωνία, η διοίκηση επιχειρήσεων, κ.τ.λ.) από εξειδικευμένους μέντορες (διάρκεια 2 μήνες).
 • 10ήμερη εκπαίδευση των 10 νεοφυών επιχειρήσεων σε θέματα επιχειρηματικότητας μέσω εργαστηριακών μαθημάτων σε θέματα ενδιαφέροντος των νεοφυών επιχειρήσεων, μέσω επισκέψεων σε επιχειρήσεις που κατάφεραν να εξελίξουν επιχειρηματικά την δραστηριότητά τους ή μέσω συζήτησης για best practices άλλων επιτυχημένων επιχειρηματιών ή να συζητηθούν συγκεκριμένα προβλήματα που απασχολούν τους νέους επιχειρηματίες και να προταθούν λύσεις για αυτά.
 • Στο τελευταίο δεκαήμερο της εκπαίδευσης η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεννόηση με τον ανάδοχο θα προχωρήσει στην επιλογή τριών (3) νεοφυών επιχειρήσεων ώστε να συνεχιστεί η περαιτέρω εκπαίδευσή τους. Εκπαιδευτές θα συναντήσουν τους νέους καινοτόμους επιχειρηματίες που θα έχουν επιλεγεί για να τους παρέχουν τεχνικές/επιστημονικές υπηρεσίες.

Οι παροχές που θα δοθούν στις τρεις (3) επιχειρήσεις, θα έχουν την μορφή της παροχής υπηρεσιών των εξής κατηγοριών:

 • Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη με καθοδήγηση των επιχειρήσεων έτσι ώστε να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους, να οργανώσουν καλύτερα την επιχείρησή τους, να εξελίξουν την καινοτομία που ήδη έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν και να εντάξουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητά τους με βασικό σκοπό τον προσανατολισμό τους σε νέες αγορές τόσο στην αγορά της Ελλάδας όσο και στις αγορές του εξωτερικού.
 • Υποστήριξη σε τεχνικές προβολής και προώθησης των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους.
 • Καθοδήγηση σε σχεδιασμό νέων προϊόντων και στην τυποποίηση αυτών.
 • Καθοδήγηση για απόκτηση πιστοποιητικού ποιότητας.
 • Ταξίδι στην Ιταλία για ανταλλαγή απόψεων καλής πρακτικής (η υλοποίηση της ενέργειας θα εξαρτηθεί από τις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν την δεδομένη χρονική στιγμή)

Μέγιστος αριθμός ατόμων που θα συμμετέχουν στις ενέργειες της θερμοκοιτίδας ανά ομάδα ή επιχείρηση είναι τα 2 άτομα.

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ

Τα περιεχόμενα των προτάσεων που θα κατατεθούν θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από καινοτομία: τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, η διαδικασία και το μοντέλο οργάνωσης πρέπει να είναι πρωτότυπα- αυθεντικά, τα οποία οφείλονται στις ικανότητες και τις δεξιότητες των υποψήφιων επιχειρήσεων – με ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό.

Στην πρώτη φάση του έργου θα γίνει αξιολόγηση των προτάσεων και από αυτές θα επιλεχθούν οι  10 επιχειρήσεις οι οποίες θα ξεκινήσουν άμεσα την εκπαίδευση. Συνεπώς οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα πρέπει να παρουσιαστούν σε επίπεδο ιδέας αλλά και να περιέχουν – έστω και περιγραφικά – τα απαραίτητα στοιχεία ώστε στην αντίστοιχη φάση του έργου να γίνει δυνατός ο καθορισμός του επιχειρηματικού σχεδίου και ο εντοπισμός συγκεκριμένου πεδίου που χρήζει περαιτέρω ανάπτυξη για κάθε επιχείρηση.

Συνεπώς, οι νέοι επιχειρηματίες θα πρέπει να συμπληρώσουν την φόρμα αίτησης στην οποία θα περιγράφουν σύντομα την επιχειρηματική τους ιδέα, θα διατυπώνουν τις ανάγκες τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, θα περιγράφουν το κοινό στο οποίο απευθύνονται, το επίπεδο ετοιμότητας στο οποίο βρίσκονται και ότι άλλο θεωρούν χρήσιμο να αναφερθεί για την καλύτερη αξιολόγηση της πρότασης (συνεργασίες, εξοπλισμός κ.α).

Σε περίπτωση των spin-offs εταιρειών, θα ήταν σκόπιμη η περιγραφή της θετικής επίδρασης στην μητρική εταιρεία και γενικά στο ανταγωνιστικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί.

Στην θερμοκοιτίδα δύνανται να συμμετέχουν και νεοφυείς επιχειρήσεις (start ups) οι οποίες δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα με καινοτόμες ιδέες.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προτάσεις μπορούν να υποβληθούν αποκλειστικά από:

 • Άτομα ή ομάδες που σκοπεύουν να ξεκινήσουν μια νεοφυή εταιρεία στον αγροδιατροφικό τομέα με έδρα ή/και επιχειρησιακή έδρα στην περιοχή αρμοδιότητας του έργου, ήτοι στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που σκοπεύουν να αναπτύξουν νέα προϊόντα ή υπηρεσίες στον αγροδιατροφικό τομέα

Για να συμμετάσχουν, οι υποψήφιοι πρέπει να μην υποστηρίζονται από άλλη θερμοκοιτίδα για την ίδια επιχειρηματική ιδέα.

 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η αίτηση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.incubaproject.eu και μπορείτε να την κατεβάσετε απο εδώ.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • είτε μέσω της ειδικής φόρμας (google forms) https://forms.gle/sPDuUK5wrMtdms6b6.
 • είτε να αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την συμπληρωμένη αίτηση (αρχείο .docx) στο email: incuba.grit@gmail.com, αναγράφοντας στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος: (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) – Αίτηση συμμετοχής στην θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων του Αγροδιατροφικού τομέα INCUBA

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:

 1. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για κάθε υποψήφιο/μέλος της ομάδας.
 2. Αντίγραφο της έναρξης επιτηδεύματος (από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.) και τυχόν μεταβολές. (για υποψήφιους επαγγελματίες)

Οποιαδήποτε άλλη μέθοδος αποστολής των στοιχείων δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ελλιπείς αιτήσεις ή αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί τα υποχρεωτικά πεδία ή δεν έχουν επισυναφθεί τα απαιτούμενα αρχεία, θα απορρίπτονται ως μη επιλέξιμες.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως τις 05/08/2020

Περαιτέρω δικαιολογητικά πιστοποίησης δύναται να ζητηθούν κατά την δεύτερη φάση της επιλογής – διαδικασία της αξιολόγησης.

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η διαδικασία της αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί από Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία θα ορισθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Κατά το πρώτο στάδιο θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση κάθε πρότασης με βάση τις συμπληρωμένες αιτήσεις ενώ σε δεύτερο στάδιο θα πραγματοποιηθούν προσωπικές / ομαδικές συνεντεύξεις με τους υποψηφίους που βρίσκονται στις πρώτες δεκαπέντε (15) θέσεις της βαθμολογικής κατάταξης από τις οποίες θα προκύψουν οι 10 επικρατέστεροι υποψήφιοι (άτομα/ομάδες/επιχειρήσεις) και οι 5 αναπληρωματικοί.

Τα κριτήρια αξιολόγησης κάθε ιδέας θα αφορούν:

 • Συμμόρφωση προς το αντικείμενο και τους στόχους του έργου(μέγιστη βαθμολογία 10):
  • Διαθεσιμότητα στις ημερομηνίες και στις ώρες υλοποίησης του προγράμματος
  • Πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες για παρακολούθηση του προγράμματος
 • Ρεαλιστική υλοποίηση (feasibility) (μέγιστη βαθμολογία 10):
  • Κύκλοι εργασιών (οικονομικά στοιχεία εφόσον υπάρχουν)
  • Χρηματοδοτήσεις (αναφορά Δράσης, έτους, Π/Υ….)
  • Ομάδα στόχος πελατών (επιχειρήσεις, καταναλωτές με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κ.α.)
  • Ύπαρξη συνεργασιών (προμηθευτές, φορείς, συνεταιρισμoί)
  • Ύπαρξη εξοπλισμού (όπου έχει εφαρμογή)
 • Βαθμός καινοτομίας (innovation) (μέγιστη βαθμολογία 10):
  • Χαρακτηριστικά προϊόντος ή υπηρεσίας
  • Φύση καινοτομίας
  • Ύπαρξη ή μη συνεργασιών (π.χ. πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, μεμονωμένα άτομα)
  • Αδειοδοτήσεις – πατέντες
  • Ύπαρξη παραγόντων που εμποδίζουν την υλοποίηση/ εφαρμογή της καινοτομίας – ιδέας
 • Eτοιμότητα (readiness) (μέγιστη βαθμολογία 10):
  • Τρόποι διαχείρισης της επικοινωνίας με τους πελάτες (π.χ. ύπαρξη ιστοσελίδας)
  • Διαχείριση κρίσεων
  • Αναπροσαρμογή εφοδιαστικής αλυσίδας
  • Δυνατότητα αλλαγής ταμειακών ροών
  • Αναπροσαρμογή συνεργασιών
 • Προσωπική συνέντευξη (μέγιστη βαθμολογία 10): Σύντομη παρουσίαση της πρότασης και της ομάδας/επιχείρησης. Η συνέντευξη δύναται να πραγματοποιηθεί και διαδικτυακά εφόσον δεν είναι δυνατή η δια ζώσης παρουσία.

Για την ημερομηνία των συνεντεύξεων οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η μη συμμετοχή στη διαδικασία της συνέντευξης, χωρίς την έγκαιρη ενημέρωση του φορέα, θα λαμβάνεται ως παραίτηση από τη συμμετοχή στην διαδικασία.

Οι  δέκα (10) ομάδες με την υψηλότερη βαθμολογία της κατάταξης θα γίνουν δεκτές στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση αποχώρησης κάποιας από τις 10 ομάδες θα κληθεί να συμμετάσχει η 1η αναπληρωματική.

 1. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων αυτού του διαγωνισμού και των μεθόδων για την πραγματοποίησή του. Όλα τα έγγραφα που αποστέλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος με σκοπό τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα χρησιμοποιούνται σε πλήρη συμμόρφωση με την ελληνική νομοθεσία για την προστασία του απορρήτου των πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων.

Η Περιφέρεια  Δυτικής Ελλάδας και όλοι οι παράγοντες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο δεν θα θεωρηθούν σε καμία περίπτωση υπεύθυνοι για τυχόν διαφωνίες σχετικά με το περιεχόμενο του επιχειρηματικού σχεδίου ή το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για πληροφορίες σχετικά με το έργο, τον διαγωνισμό και τη διαδικασία συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

 

Κωνσταντίνος Τζαμαλούκας

Τηλ.: 2621360508

FAX: 2621360516

Email: ktzam@ilia.pde.gov.gr

 

Πελαγία Νικολούτσου

Τηλ.: 2621360431

Email: pelnikol@ilia.pde.gov.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

INCUBAD_I_C_AitisiSymmetoxis_Contest

Print Friendly, PDF & Email