Στον Πύργο στις 08 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνεδρίαση του Εταιρικού Σχήματος του ευρωπαϊκού έργου «INCUBA – Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες (Cross Border agrifood incubators)». Στη συνάντηση έγινε παρουσίαση της μέχρι τώρα πορείας του έργου, ανάλυση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των προβλεπόμενων δράσεων για την επίτευξη των στόχων του έργου καθώς και της μεθοδολογίας για τις βέλτιστες πρακτικές δημιουργίας ενός νέου μοντέλου λειτουργίας αγροδιατροφικών θερμοκοιτίδων.

Την συνάντηση προλόγισε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας, κος Κωνσταντίνος Νικολούτσος, ο οποίος στο περιθώριο της εκδήλωσης παρουσίασε , τόσο στα μέλη του εταιρικού σχήματος όσο και στους εκπροσώπους του Τύπου, τις ειδικές εγκαταστάσεις στο ισόγειο του Επιμελητηρίου Ηλείας, οι οποίες διαμορφώθηκαν καταλλήλως και με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την λειτουργία της θερμοκοιτίδας.

Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση θερμοκοιτίδων με βασικό προσανατολισμό την υποστήριξη επιχειρήσεων του αγροτοδιατροφικού τομέα ώστε να μπορέσουν να εξοικειωθούν με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες και να ενσωματώσουν νέες τεχνολογίες και γνώσεις που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη νέων και βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία, βελτιώνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητά τους και τη διείσδυσή τους σε νέες αγορές. Αρωγό στην προσπάθεια αυτή θα αποτελέσει μια ουσιαστική σύμπραξη και διασύνδεση του ερευνητικού συστήματος, των Πανεπιστημίων, εργαστηρίων καινοτομίας, ερευνητικών κέντρων, Περιφερειών  και Επιμελητηρίων με τους παραγωγικούς τομείς και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Print Friendly, PDF & Email