Με στόχο την αναζήτηση και προσέλκυση ενδιαφερομένων μερών (stakeholders) για την δημιουργία και την ενίσχυση θερμοκοιτίδων με βασικό προσανατολισμό την υποστήριξη επιχειρήσεων του αγροτοδιατροφικού τομέα και τη μετατροπή καινοτόμων ιδεών σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, το Επιμελητήριο Ηλείας πραγματοποίησε ενημερωτικές συναντήσεις με γενικό σκοπό να υποστηρίξει τη δημιουργία, την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και τη διεθνοποίηση νεοφυών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Αγροδιατροφής για τις δράσεις του έργου «CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS με Ακρωνύμιο “Incuba – Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (INTERREG V-A) GREECE-ITALY (EL-IT) 2014 -2020.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Print Friendly, PDF & Email