Η επιχειρηματικότητα των νέων στον αγροδιατροφικό τομέα και οι πολιτικές που την υποστηρίζουν αποτελούν το επίκεντρο της μελέτης «Διασυνοριακή μελέτη πολιτικής: συστάσεις για την υποστήριξη δημοσίων πολιτικών για τη Νεοφυή Επιχειρηματικότητα», που υλοποίησε ο φορέας ARTI ως μέρος του ευρωπαϊκού προγράμματος Incuba , του Interreg Ελλάδα – Ιταλία.

Αυτό το παραδοτέο αποτελεί ένα από τα τελευταία στάδια του έργου, ενός έργου που πρότεινε ένα νέο μοντέλο θερμοκοιτίδων στον τομέα της αγροδιατροφής και ενίσχυσε το δίκτυο των σχέσεων μεταξύ των τοπικών και των διασυνοριακών εταίρων. Σε αυτήν την τελευταία έκθεση, αναφέρονται συστάσεις και δράσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων πολιτικών στην υποστήριξη των νεοσύστατων επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα.

Ξεκινώντας από μια ανάλυση σχετικά με το οικοσύστημα εκκίνησης στην Ευρώπη και τα πιο σχετικά χαρακτηριστικά στην Ελλάδα και την Ιταλία, η έκθεση περιγράφει στη συνέχεια τα μεθοδολογικά βήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή δεδομένων, σχολίων και πληροφοριών από τους ενδιαφερόμενους, τα οποία ήταν πολυάριθμα και διαφοροποιημένα, τόσο σε επίπεδο ανάλυσης όσο και συμμετοχής.

Τα συμπεράσματα επικεντρώνονται σε  ορισμένες πρακτικές δράσεις που θα μπορούσαν να δοκιμαστούν την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 καθώς και σε συστάσεις για πιο αποτελεσματικές πολιτικές υποστήριξης των νεοφυών επιχειρήσεων, οι οποίες μπορούν να αποβούν χρήσιμες για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο.

Τη μελέτη, στην Αγγλική γλώσσα, μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ.

Print Friendly, PDF & Email