Στις 18 Φεβρουαρίου 2020 στην Πάτρα στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και έδρα του Επικεφαλής Εταίρου του έργου πραγματοποιήθηκε η  τρίτη συνάντηση του Εταιρικού Σχήματος του έργου «INCUBA – Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες (Cross Border agrifood incubators)».

Στην συνάντηση ήταν παρόντες εκπρόσωποι του εταιρικού σχήματος από Ελλάδα και Ιταλία καθώς και η εκπρόσωπος της Κοινής Γραμματείας (Info-Point Officer) του Προγράμματος Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», κα.Κατερίνα Καποτά.

Στη συνάντηση έγινε παρουσίαση της προόδου και της πορείας του έργου ανά πακέτο εργασίας και εταίρο, συζητήθηκαν σημαντικά ζητήματα σχετικά με την πορεία της οικονοµικής εξέλιξης του καθώς τη μεγιστοποίηση της απορροφησιμότητας από την υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων του προγράμματος. Τέλος έγινε ανάλυση και σχεδιασμός των μελλοντικών βημάτων ως προς την επίτευξη τόσο των βραχυπρόθεσμων όσο και των μακρόπνοων στόχων που έχουν τεθεί από το εταιρικό σχήμα .

Το έργο Incuba έχει ως στόχο την υποστήριξη, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη διείσδυση των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου σε νέες αγορές διεθνώς. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου καθοριστικό ρόλο παίζει η λειτουργία και η ενίσχυση των θερμοκοιτίδων αγροδιατροφικών επιχειρήσεων.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Print Friendly, PDF & Email